Általános szerződési feltételek 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") Kiss Dorottya EV (székhelye: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 1. 1/38.; adószáma: 69055711-1-43 (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal") keresztül – amennyiben ez elérhető - és (Google Meet-en keresztül nyújtott) online szolgáltatásra (a továbbiakban együtt: "Szolgáltatások"-ra) történő jelentkezésre és a Szolgáltatások megrendelésekor létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Szolgáltatásokat igénybe vevő személyek (a továbbiakban: "Megrendelők") jogait és kötelezettségeit tartalmazza (és Megrendelő a továbbiakban együttesen: "Felek")

A Szolgáltatás megrendelésével a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Megrendelő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Szolgáltatást nem rendelheti meg, arra nem formálhat igényt.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A megrendelés tekintetében a szolgáltató adatai:

 • Név: Kiss Dorottya EV
 • Székhely: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 1. 1/38.
 • Adószám: 69055711-1-43
 • E-mail cím: klub@homestylingklub.hu

A jelen ÁSZF a Szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban teljeskörűen szabályozza a Megrendelő jogait és kötelezettségeit.

A Szolgáltató kijelenti, a Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Megrendelő között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Szolgáltatás megrendelése), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

A Weboldalon keresztül a Szolgáltatásokat elektronikus úton lehet megrendelni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

A Felek között a Szolgáltatásokra vonatkozó szerződés a jelentkezés általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

A Megrendelés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Megrendelő felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására a klub@homestylingklub.hu e-mail címen van lehetőség.

Megrendelés

A Megrendelő a szolgáltatással kapcsolatos információkat a Weboldalon érheti el. Amennyiben a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a klub@homestylingklub.hu e-mail címen.

A Szolgáltató a Szolgáltatási díjak változtatásának a jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Szolgáltatások díját, amelyekre vonatkozóan a Megrendelő a megrendelést már elküldte, a Megrendelő tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

Amennyiben a Weboldalon minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő Megrendelést, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

A Weboldalon keresztül elküldött megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Megrendelő a Megrendelési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott megrendelési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendelést visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

A Megrendelés menete

A Megrendelő a Kosár oldalon végigviszi a regisztrációt, ezáltal juthat hozzá a kiválasztott Szolgáltatásokhoz. Az adatok megadásakor a Megrendelőnek ki kell választania a Szolgáltatásokat. A Megrendelő a "Megrendelés befejezése" gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Megrendelő a Megrendelés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A "Megrendelés befejezése" gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztethet.

A megrendelés beérkezését követően, de legkésőbb a következő munkanapon visszaigazolást küld a Megrendelő által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megrendelés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Megrendelő bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti felé a klub@homestylingklub.hu e-mail címen. A Megrendelőnek a Szolgáltatások díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel. Ha a visszaigazolás a következő munkanapon nem érkezik meg a Megrendelő részére, akkor a Megrendelő ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Megrendelőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Szolgáltatás igénybevételére. Ha a Megrendelő a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a Szolgáltatás(ok) díját nem fizeti meg, úgy ezt a Megrendelő szerződéstől történő elállásának tekinti. A Megrendelési díj a Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően a Megrendelő a véglegessé vált megrendelésről e-mail útján visszaigazolást kap. Ezt követően elképzelhető, hogy további információkat kér e-mailen keresztül a Megrendelőről, problémájáról, hogy elősegítse a hatékony és lényegre törő teljesítést.

Fizetési feltételek

A Megrendelő a díjat a jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára (10700024-74140992-51100005) történő átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 3 (három) napon belül. A szolgáltatás(ok) díjának megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a díj összege a bankszámlájára megérkezik.

Kellékszavatosság

A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén A Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két év elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Megrendelő egy év elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Megrendelő kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Felek jogai és kötelezettségei

A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelőnek jogában áll a Szolgáltatásokat igénybe venni, kérdezni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Szolgáltatással kapcsolatos anyagokat a Megrendelő nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Megrendelő nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

A Szolgáltatást igénybe vevő Megrendelő személyét lehetőség van a díj befizetését megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosítani.

A Szolgáltatások kezelőfelületéről engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. A Megrendelő kérheti, hogy a készüljön felvétel, amelyet rögzít és letölthetővé tesz a Megrendelő számára. A Szolgáltatásról készült felvétel a Megrendelő kizárólag saját használatára vagy belső céges használatára készül. A felvétel teljes anyaga szerzői jogi védelem alatt áll. Szolgáltató által készített felvételt írásos engedélye nélkül tilos harmadik félnek átadni vagy bármilyen formában (még írásban is) publikálni.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató fenntartja magának a név és grafikai arculat változtatásának jogát, melyről tájékoztatja a megrendelőt is.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő számára a megrendelt szolgáltatást a megrendelt időtartamon belül biztosítja és tőle telhetően mindent megtesz a magas rendelkezésreállás biztosításának érdekében

A befizetett szolgáltatási díjat lemondás esetén a Szolgáltató abban az esetben téríti vissza, ha a szolgáltatás alkalmatlan a rendeltetésszerű működésre.

A Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatást attól a Megrendelőtől, akinek a díja a fizetési határidőt meghaladó 3. napon még nem érkezett meg a Szolgáltató bankszámlájára.

A Szolgáltatás bármely, az ÁSZF szerinti megtagadása esetén a Szolgáltatás díja nem jár vissza.

Felmondási jog

A fogyasztónak minősülő Megrendelő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogát gyakorolni. Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Megrendelő az elállási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni A Szolgáltató-hoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

 • postai cím: 1116 Budapest, Mezőkövesd út 1. 1/38.
 • e-mail: klub@homestylingklub.hu

A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát.

Ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja Weboldalunkon. Megrendelő a Konzultációra történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

Szerzői jog

A Szolgáltatás keretében kiadott, a Megrendelő részére átadott anyagok, a szolgáltatásról készült felvétel és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: "Szellemi alkotás") szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltató a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.

A Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Megrendelőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Megrendelő a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Megrendelő nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Megrendelőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

A Szolgáltató a felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben a Megrendelő a feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Megrendelő köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

A Megrendelő a Weboldallal, a Weboldalon elérhető szolgáltatásokkal, leadott megrendeléseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén A Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat a klub@homestylingklub.hu e-mail címen.

A Megrendelőnek A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton a klub@homestylingklub.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbíráljuk és a Megrendelő által megadott elérhetőségen a Megrendelőt írásban értesítjük az eredményről.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület; Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; Telefon: 06-1-488-2131; Fax: 06-1-488-2186; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Bírósági eljárás kezdeményezése

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Egyebek

A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállalnak a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Megrendelők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Konzultációra jelentkezés a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Megrendelő részére.

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be.
 • A Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

A Weboldalon történő Szolgáltatás megrendelésének tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv."), fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

Budapest, 2024. május 1.